Terapia pedagogiczna dla dzieci Warszawa. Reedukacja dla uczniów Warszawa. Terapia pedagogiczna w Warszawie. Reedukacja w Warszawie. Pomoc pedagogiczna Warszawa. Zajęcia wyrównawcze Warszawa.

Sytuacja dziecka dyslektycznego w szkole jest trudna gdyż dzieci dyslektyczne doznają wielu niepowodzeń w szkole. Pierwsze niepowodzenia stają się często przyczyną zniechęcenia dziecka do nauki. Wczesna interwencja – terapia pedagogiczna, reedukacja może złagodzić skutki zaburzeń dyslektycznych.

Diagnoza pedagogiczna, diagnoza ryzyka dysleksji rozwojowej, diagnoza dysleksja rozwojowa:

Celem tego badania jest wyłonienie uczniów ryzyka dysleksji rozwojowej, uczniów z trudnościami w nauce  i objęcie ich systemem ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych, które będą kontynuowane zarówno na terapii jak i w domu. Wczesne rozpoznanie ma ścisły związek z szybkim rozpoczęciem procesu reedukacji. Odpowiednia diagnoza prowadzić to do zminimalizowania objawów wskazujących na występowanie deficytów czy nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego i wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój dziecka.

Terapia pedagogiczna podejmowana jest wobec tych dzieci, które mają specyficzne trudności w uczeniu (trudnościami w czytaniu i pisaniu, zdiagnozowana dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, nieharmonijny rozwoj psychomotoryczny, problemamy z koncentracją uwagi, skrzyżowana lateralizacja, trudności w kordynacji wzrokowo-ruchowej) Terapia pedagogiczna, reedukacja pomaga dziecku w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, wyrównywaniu braków, będących przyczyną niepowodzeń i trudności szkolnych, a także przezwyciężeniu skutków niepowodzeń w nauce, braku równowagi emocjonalnej i słabej motywacji do nauki.